«Ժպիտ Հայաստանին զարգացման համագործակցության և սոցիալական օգնության միություն Հայաստանում»: Կրճատ անվանումը՝ «Ժպիտ Հայաստանին. օգնություն Հայաստանին»:

 

§ 1. Անվանումը, վայրը և գործունեության ոլորտը.

(1) Միությունն ունի «Ժպիտ Հայաստանին զարգացման համագործակցության և սոցիալական օգնության միություն Հայաստանում» անվանումը: Կրճատ անվանումը՝ «Ժպիտ Հայաստանին. օգնություն Հայաստանին»

(2) Գտնվում է Վիեննայում և իր գործունեությունը տարածում է Ավստրիայի Հանրապետության, Բելգիայի Թագավորության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տարածքով:  

Եթե խոսքը միության՝ § 2-ում նշված նպատակի իրականացման և դրա հետ կապված տեղում անհատական գործունեության մասին է, ապա միության գործունեությունը տարածվում է նաև Հայաստանում:  

(3)     Չի նախատեսվում ստեղծել միության մասնաճյուղեր:

      

§ 2. Նպատակը.

Միության գործունեությունը շահույթ չի հետապնդում և նպատակ ունի՝

(1) նյութապես և հոգեպես աջակցել Հայաստանի կարիքավոր մարդկանց, հատկապես երեխաներին, երիտասարդներին, տարեց և հիվանդ մարդկանց: Այդ աջակցությունը տեղի է ունենում անմիջականորեն, նաև ոչ անմիջականորեն, երբ նյութապես և հոգեպես աջակցություն են ստանում Հայաստանի բարեգործական հաստատությունները (հիվանդանոցներ, մանկատներ, դպրոցներ, բարեգործական կազմակերպություններ և նմանատիպ հաստատություններ):

Միությունը մասնավորապես հետապնդում է հետևյալ նպատակները.      

-         Աջակցել երեխաներին և երիտասարդներին կրթության մեջ:

-         Ստեղծել բնակության արժանավայել հնարավորություններ:

-         Աջակցել միջոցներ չունեցող մարդկանց հիվանդությունների դեպքում:

-         Օգնել առանձին անձանց կամ ընտանիքներին կյանքի դժվարին իրավիճակներում՝ տրամադրելով նաև իրավական պահանջների մասին տեղեկատվություն (օր.՝ պաշտպանություն բռնությունից):

(2) Միության նպատակն է նաև կազմակերպչական և նյութական օժանդակության միջոցով Հայաստանում մարդկանց աջակցել՝ իրենք իրենց օգնելու հարցում:    

(3) Միությունը հետապնդում է բացառապես հանրօգուտ և բարեգործական նպատակներ՝ ըստ Դաշնային հարկային օրենսգրքի: Շահույթ հետապնդող գործունեությունը հստակորեն բացառվում է: 

   

§ 3: Միության նպատակներին հասնելու միջոցները.

(1)  Միության նպատակին պետք է հասնել 2-րդ և 3-րդ մասում նշված գաղափարական և նյութական միջոցների օգնությամբ:     

(2)    Որպես գաղափարական միջոցներ ծառայում են՝

ա)  ցուցադրական զեկույցները (սլայդ-շոու) և ժողովները,

բ)    տեղեկատվական միջոցառումները ,

գ)    լրատուի թողարկումը,

դ)    հրատարակումները (բրոշյուրներ, տեղեկատվական բուկլետներ),

ե)    մամուլի աշխատանքը թերթերի, ամսագրերի, ռադիոյի  հեռուստատեսու­թյան համար,

զ)    հանրության իրազեկումը վեբկայքի մասին:

(3) Անհրաժեշտ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերվեն հետևյալ քայլերի միջոցով՝

 ա)     Անդամավճարներ

 բ)      Նվիրատվություններ

 գ)      Եկամուտներ բարեգործական միջոցառումներից

դ)      Տարբեր մանր (հաճախ օգտագործված) իրերի շուկաներ, բազարներ

ե)      Երեխաների հովանավորություն

զ)       Ֆինանսական օգնություն և սուբսիդիաներ

է)       Տոկոսային եկամուտներ

ը)      Եկամուտներ միության հրատարակումների ծանուցումներից

թ)    Եկամուտներ միության վեբկայքում արվող գովազդից

ժ)       Այլ նվիրատվություններ

ի)      Իրերի նվիրատվություն (օր.՝ հագուստ, դեղեր)

 

§ 4. Անդամակցության տեսակները.

(1) Միության անդամները բաժանվում են մշտական, արտակարգ և պատվավոր անդամների:     

(2)Մշտական անդամները նրանք են, ովքեր ամբողջությամբ ներգրավված են միության աշխատանքներին: Արտակարգ անդամները նրանք են, որոնք միության գործունեությանն աջակցում են՝ հիմնականում բարձր անդամավճար տալով: Պատվավոր անդամներն անձինք են, ովքեր միության համար առանձնահատուկ վաստակ ունեն:

 

    § 5. Անդամակցություն

 

(1) Միության անդամ կարող են դառնալ բոլոր ֆիզիկական, ինչպես նաև իրավաբանական անձինք և իրավաբանական ընկերակցությունները:  

(2)   Մշտական և արտակարգ անդամների ընդունման հարցը որոշում է ղեկավար կազմը: Ընդունելությունը կարող է մերժվել՝ առանց պատճառները նշելու: 

(3)   Մինչ միության ստեղծումը մշտական և արտակարգ անդամների նախնական ընդունելությունը տեղի է ունենում միության հիմնադիրների կողմից, իսկ նշանակված ղեկավար կազմի պարագայում՝ վերջինիս միջոցով: Այդ անդամակցությունն ուժի մեջ է մտնում միայն միության ստեղծման հետ: Եթե ղեկավար կազմը նշանակվում է միայն միության ստեղծումից հետո, ապա մշտական և արտակարգ անդամների (վերջնական) ընդունելությունը մինչ այդ տեղի է ունենում միության հիմնադիրների միջոցով:            

(4) Պատվավոր անդամի կոչում շնորհելը տեղի է ունենում ղեկավարության հանձնարարությամբ՝ ընդհանուր ժողովի միջոցով:   

 

§ 6. Անդամակցության ավարտ.

 

(1) Անդամակցությունն ընդհատվում է մահվան դեպքում, իրավաբանական անձանց և ընկերությունների դեպքում՝ իրավաբանական անձի կորստի, կամավոր դուրս գալու և հեռացման միջոցով: 

 

(2) Անդամակցությունից կարելի է դուրս գալ ցանկացած պահի՝ առանց պատճառները նշելու: Վճարված անդամավճարների փոխհատուցման պահանջ չկա:      

 

(3)  Ղեկավարությունը կարող է որևէ անդամի հեռացնել, եթե վերջինս, չնայած երկանգամյա գրավոր նախազգուշացմանը, որը սահմանում է ողջամիտ արտոնյալ ժամկետ, վեց ամսից ավել չի վճարում անդամավճարը: Անհրաժեշտ անդամավճարների վճարման պարտավորությունը մնում է ուժի մեջ:      

(4)  Միությունից որևէ անդամի հեռացումը ղեկավարության կողմից կարող է տեղի ունենալ նաև այլ պարտականությունների կոպիտ խախտման և անհարգալից պահվածքի պատճառով:  

(5)  Պատվավոր անդամակցությունից զրկելու որոշում կարող է կայացվել 4-րդ կետում նշված պատճառներից ելնելով՝ գլխավոր ժողովի կողմից՝ ղեկավարության հանձնարարությամբ:

 

§ 7. Անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները. 

 

(1)  Անդամներն ունեն իրավունք՝ մասնակցելու միության բոլոր միջոցառումներին և օգտագործելու միության սարքավորումները: Գլխավոր ժողովում ձայնի, ինչպես նաև ընտրության ակտիվ և պասիվ իրավունքը պատկանում է միայն մշտական և պատվավոր անդամներին:  

(2) Յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ղեկավարությունից պահանջել կանոնադրությունը:  

(3)     Անդամների առնվազն մեկ տասներորդը կարող է ղեկավարությունից պահանջել գլխավոր ժողովի գումարում:   

(4)  Յուրաքանչյուր գլխավոր ժողովի ժամանակ ղեկավարությունն անդամներին պետք է տեղեկացնի միության գործունեության և ֆինանսական կառավարման   մասին: Եթե անդամների առնվազն մեկ տասներորդը պահանջում է դա՝ նշելով պատճառները, ապա ղեկավարությունը չորս շաբաթվա ընթացքում պետք է համապատասխան անդամներին տրամադրի նման տեղեկություն:

(5) Ղեկավարությունն անդամներին պետք է տեղեկացնի ստուգված ֆինանսական հաշվետվությունների մասին: Եթե սա տեղի է ունենում գլխավոր ժողովի ժամանակ, ապա պետք է ներառվեն նաև վերստուգիչներ:  

(6)    Անդամները պարտավոր են նպաստել միության շահերին իրենց ուժերի չափով և զերծ մնալ այն ամենից, ինչի հետևանքով կտուժեն միության համբավն ու նպատակը: Նրանք պետք է նկատի ունենան միության կանոնադրությունները և միության մարմինների որոշումները:

(7)     Մշտական և արտակարգ անդամները պարտավոր են անդամավճարները վճարել ճիշտ ժամանակին՝ գլխավոր ժողովում սահմանված չափով:     

 

§ 8. Միության մարմինները.    

 

Միության մարմիններն են՝ գլխավոր ժողովը (§§ 9 և 10), ղեկավար կազմը (§§ 11 bis 13), վերստուգիչները (§ 14) և արբիտրաժային դատարանը (§ 15):

 

§ 9. Գլխավոր ժողով.

 

(1)  Գլխավոր ժողովը անդամների ժողովն է՝ ըստ միության 2002թ. օրենքի: Գլխավոր ժողովը տեղի է ունենում յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ:   

(2)    Արտահերթ գլխավոր ժողով տեղի է ունենում՝

ա)   ղեկավարության կամ կանոնավոր գլխավոր ժողովի որոշմամբ,

բ)     անդամների առնվազն մեկ տասներորդի գրավոր դիմումով,

գ) վերստուգիչների պահանջով (§ 21 կետ 5 առաջին դրույթ, միության օրենսդրություն),

դ)  մեկ կամ բոլոր վերստուգիչների որոշմամբ (§ 21 կետ 5 երկրորդ դրույթ,  միության օրենսդրություն, § 11 կետ 2, այս կանոնադրությունների երրորդ դրույթ),

ե) դատարանով նշանակված հոգաբարձուի որոշմամբ (§ 11 կետ 2, այս կանոնադրությունների  վերջին դրույթ)՝ չորս շաբաթվա ընթացքում:

 

(3) Ինչպես կանոնավոր, այնպես էլ արտահերթ գլխավոր նիստերին պետք է բոլոր անդամներին հանդիպումից առնվազն երկու շաբաթ առաջ գրավոր ֆաքսի կամ էլ. փոստի միջոցով հրավիրել (տվյալ անդամի կողմից միությանը տրված ֆաքսի համարի կամ էլ. փոստի հասցեով): Գլխավոր ժողովի նշանակումը պետք է տեղի ունենա օրակարգի նշումով: Ժողովի գումարումը տեղի է ունենում ղեկավարության միջոցով (կետ 1 և կետ 2 ա-գ)՝ վերստուգիչների կամ մեկ վերստուգիչի կողմից (կետ 2, դ) կամ դատարանով նշանակված հոգաբարձուի կողմից (կետ 2, ե):

(4) Գլխավոր ժողովին ուղղված դիմումները պետք է գրավոր ներկայացվեն ղեկավարությանը՝ ժողովի գումարումից առնվազն երեք օր առաջ, ֆաքսով կամ էլ. փոստով:  

(5)   Գործող որոշումները, բացառությամբ արտահերթ ժողով գումարելու մասին դիմումի, կարող են կայացվել միայն օրակարգի համաձայն:

(6)  Բոլոր անդամներն իրավունք ունեն մասնակցելու գլխավոր ժողովին: Ձայնի իրավունք ունեն միայն մշտական և պատվավոր անդամները: Յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայն: Թույլատրելի է ձայնի իրավունքի փոխանցումը մեկ այլ անդամի՝ գրավոր լիազորագրի միջոցով:    

(7)  Գլխավոր ժողովը կարող է որոշում կայացնել՝ առանց ուշադրություն դարձնելու ներկաների քանակին:  

(8)  Գլխավոր ժողովում ընտրություններն ու որոշումների ընդունումը, որպես կանոն, տեղի են ունենում տրված վավեր ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Այն որոշումների համար, որոնցով միության կանոնադրությունը պետք է փոխվի կամ լուծարվի, այնուհանդերձ անհրաժեշտ է տրված վավեր ձայների երկու երրորդի որակավորված մեծամասնություն: 

(9)   Գլխավոր ժողովը վարում է նախագահը, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ նրան փոխարինող ներկայացուցիչը: Եթե վերջինս նույնպես չի կարող ներկա գտնվել, ապա ժողովը նախագահում է ղեկավար կազմի տարիքով ամենամեծ ներկա անդամը:    

 

§ 10. Գլխավոր ժողովի առաջադրանքը.         

 

Գլխավոր ժողովին վերապահված են հետևյալ առաջադրանքները.

ա)     Որոշում կայացնել նախահաշվարկի մասին:

բ) Հաշվետվության և եզրափակիչ հաշվեկշռի ընդունում և հաստատում՝ վերստուգիչների ներգրավմամբ:

գ)      Ղեկավարության անդամների և վերստուգիչների ընտրություն և ազատում:

դ)     Վերստուգիչների և միության միջև իրավական ակտերի հաստատում:

ե)      Ղեկավարության ազատում:

զ)   Մշտական և արտակարգ անդամների համար անդամավճարների սահմանում: է)      Պատվավոր անդամակցության շնորհում և դրանից զրկում:

ը)  Որոշում կայացնել միության կանոնադրության փոփոխությունների և գործունեության կամավոր դադարեցման մասին:  

թ)  Խորհրդատվություն և որոշումների կայացում օրակարգում առկա այլ հարցերի շուրջ:  

 § 11. Ղեկավարություն.

 

(1)  Ղեկավարությունը կազմված է վեց անդամից՝ ղեկավարից, նրա ներկայացուցչից, գործավարից, նրա ներկայացուցչից, գանձապահից և նրա ներկայացուցչից:

(2)  Ղեկավարությունն ընտրվում է գլխավոր ժողովի կողմից: Որևէ ընտրված անդամի հեռացման դեպքում ղեկավարությունն ունի իրավունք նրա փոխարեն մեկ այլ ընտրովի անդամ նշանակել, որի համար պետք է ստանալ թույլտվություն հաջորդ գլխավոր ժողովի ժամանակ: Եթե ղեկավարությունն առանց հավելյալ ընտրության միջոցով ինքնահամալրման առհասարակ կամ չնախատեսված երկար ժամանակով չի գործում, ապա յուրաքանչյուր վերստուգիչ պարտավոր է անհապաղ գումարել արտահերթ գլխավոր նիստ ղեկավար կազմի նոր ընտրության նպատակով: Եթե վերստուգիչները նույնպես ի վիճակի չլինեն գործելու, ապա յուրաքանչյուր մշտական անդամ, որը ծանոթ է ճգնաժամային իրավիճակին, պետք է անհապաղ իրավասու դատարանից հոգաբարձու հրավիրի, որն անմիջապես պետք է գումարի արտահերթ գլխավոր նիստ: 

(3)  Ղեկավարության գործառնական փուլը կազմում է երկու տարի: Վերընտրությունը հնարավոր է: Ղեկավարության կազմում ամեն գործառույթ պետք է իրականացվի անձամբ:                 

(4) Ղեկավարությունը գումարվում է ղեկավարի, նրա բացակայության դեպքում ներկայացուցչի կողմից՝ գրավոր կամ բանավոր: Եթե վերջինս նույնպես չնախատեսված երկար ժամանակով բացակայում է, ապա ղեկավարության ցանկացած մեկ այլ անդամ իրավունք ունի ղեկավար կազմ գումարել:

(5) Ղեկավարությունը կարող է որոշում կայացնել, եթե նրա բոլոր անդամները հրավիրվել են, և նրանց առնվազն կեսը ներկա է:

(6)   Ղեկավարությունը կայացնում է իր որոշումները պարզ մեծամասնությամբ. ձայների հավասարության դեպքում եզրափակիչ է նախագահի ձայնը:

(7) Նախագահությունը վարում է նախագահը, նրա բացակայության դեպքում՝ նրա ներկայացուցիչը: Եթե վերջինս նույնպես չի կարող ներկա լինել, ապա նախագահությունը անցնում է ղեկավարության տարիքով ամենամեծ ներկա անդամի կամ ղեկավարության այն անդամի պատասխանատվության տակ, որին ձայների մեծամասնությամբ ընտրում են ղեկավարության մյուս անդամները:

(8)  Մահից կամ գործունեության ժամկետի լրանալուց զատ (կետ 3) ղեկավարության անդամի ֆունկցիան ավարտվում է պաշտոնանկությամբ (կետ 9) և հրաժարականով (կետ 10):  

(9) Գլխավոր ժողովը կարող է ցանկացած պահի աշխատանքից հեռացնել ամբողջ ղեկավար կազմին կամ դրա առանձին անդամների: Աշխատանքից հեռացումն ուժի մեջ է մտնում նոր ղեկավարության կամ ղեկավարության նոր անդամի նշանակմամբ:      

(10)   Ղեկավարության անդամները կարող են ցանկացած պահի գրավոր հայտնել իրենց հրաժարականի մասին: Հրաժարականի հայտարարությունը պետք է ուղղել ղեկավարությանը, ամբողջ ղեկավար կազմի հրաժարականի դեպքում՝ գլխավոր ժողովին: Հրաժարականն ուժի մեջ է մտնում միայն հաջորդի ընտրությամբ կամ համալրմամբ (կետ 2):    

 

§ 12. Նախագահության առաջադրանքները.

 

Նախագահությանն է պատկանում միության ղեկավարումը: Նա է ղեկավար մարմինը՝ համաձայն միության 2002թ. օրենքի: Նրան են տրամադրվում այն առաջադրանքները, որոնք կանոնադրություններով միության այլ մարմիններին ուղղված չեն: Նախագահության գործունեության ոլորտին են պատկանում մասնավորապես հետևյալ հարցերը.    

(1) Միության պահանջներին համապատասխան հաշվապահության ստեղծում՝ մուտքերի / ծախսերի ընթացիկ գրանցմամբ և գույքացուցակի վարում՝ որպես նվազագույն պահանջ: 

(2)   Տարեկան նախահաշվարկի, հաշվետվության և եզրափակիչ հաշվեկշռի   կազմում:

(3)        Գլխավոր ժողովի նախապատրաստում և գումարում՝ այս կանոնադրությունների § 9-ի կետ 1-ի և կետ 2-ի ա-գ դեպքերում:

(4) Միության անդամների իրազեկում միության գործունեության, միության ֆինանսական կառավարման և ստուգված եզրափակիչ հաշվեկշռի մասին:

(5)        Միության գույքի կառավարում:

(6)        Միության մշտական և արտակարգ անդամների ընդունում և ազատում:

(7)        Միության աշխատակիցների ընդունում և ազատում:

 

§ 13. Նախագահության առանձին անդամների առանձնահատուկ պարտավորությունները.

 

(1) Նախագահը վարում է միության ընթացիկ գործերը: Գործավարն աջակցում է նախագահին միության գործերի վարման ժամանակ:

(2) Նախագահը միությունը ներկայացնում է արտաքին հարաբերություններում: Պաշտոնական փաստաթղթերը, որոնք վերաբերում են գումարային հարցերին (գույքային կառավարում), վավեր լինելու համար պետք է ունենան նախագահի և գանձապահի ստորագրությունը: Նախագահության անդամների և միության միջև իրավական գործարքներին պետք է տրվի նախագահության համաձայնությունը:       

(3) Միությունն արտաքին հարաբերություններում ներկայացնելու կամ ստորագրելու իրավական լիազորությունները կարող են տրվել բացառապես կետ 2-ում նշված ղեկավարության անդամների կողմից:    

(4) Ձգձգման վտանգի դեպքում նախագահն իրավունք ունի սեփական պատասխանատվությամբ անձամբ կարգադրություններ տալու նաև այն հարցերում, որոնք մտնում են գլխավոր ժողովի կամ ղեկավարության գործունեության ոլորտի մեջ: Ներքին հարաբերություններում սրանք, ամեն դեպքում, պետք է հետո հաստատվեն միության իրավասու մարմնի կողմից:  

(5)   Նախագահը ղեկավարում է գլխավոր ժողովը և նախագահությունը: 

(6)  Գործավարը կամ գործավարուհին վարում է գլխավոր ժողովի և նախագահության արձանագրությունները:

(7)  Գանձապահը պատասխանատու է միության ֆինանսների օրինական կառավարման համար: 

(8)  Բացակայության դեպքում նախագահի, գործավարի կամ գանձապահի փոխարեն հանդես են գալիս նրանց փոխարինողները:

 

§ 14. Վերստուգիչներ.

 

(1)    Անդամներից երկու վերստուգիչ կամ որևէ այլ ֆիրմայի վերստուգիչ է ընտրվում գլխավոր ժողովի կողմից՝ երկու տարի ժամկետով: Վերընտրությունը հնարավոր է: Վերստուգիչները չպետք է պատկանեն որևէ մարմնի, բացառությամբ գլխավոր ժողովի, որի գործունեությունը վերահսկման նյութն է:

(2)   Վերստուգիչները իրավասու են զբաղվել գործերի ընթացիկ վերահսկողությամբ, ինչպես նաև միության ֆինանսական կառավարման հարցերով՝ ֆինանսական հաշվետվության հավաստիության և միջոցների՝ կանոնադրությանը համապատասխան օգտագործման առումով: Նախագահությունը պետք է վերստուգիչներին ներկայացնի անհրաժեշտ փաստաթղթերը և տրամադրի համապատասխան տեղեկատվություն: Վերստուգիչները պետք է նախագահությանը հայտնեն վերահսկման արդյունքների մասին:          

(3)    Վերստուգիչների և միության միջև իրավական գործարքները պետք է թույլատրվեն գլխավոր ժողովի կողմից: Մնացյալ հարցերում վերստուգիչների համար գործում են § 11-ի 8-ից 10 կետերը:

 

§ 15. Արբիտրաժային դատարան.

 

(1) Միության ներքին հարաբերություններից բխող բոլոր վիճաբանությունների հարթեցման համար կոչված է միության ներքին արբիտրաժային դատարանը: Այն հաշտեցնող կառույց է՝ համաձայն միության 2002թ. օրենքի և արբիտրաժային դատարան չէ՝ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի §§ 577 հոդվածների իմաստով:  

(2)      Արբիտրաժային դատարանը կազմված է միության երեք մշտական անդամներից: Այն այնպես է կազմվում, որ վիճող կողմերից մեկը նախագահությանը մեկ անդամի գրավոր կերպով դատավոր է առաջադրում: Յոթ օր հետո նախագահության պահանջով վիճող մյուս կողմը 14 օրվա ընթացքում իր հերթին դատավոր է առաջադրում մեկ այլ անդամի: Նախագահության ծանուցումից հետո յոթ օրվա ընթացքում առաջադրված դատավորները հաջորդ 14 օրերի ընթացքում ընտրում են երրորդ մշտական անդամ՝ որպես արբիտրաժային դատարանի նախագահ: Ձայների հավասարության դեպքում առաջադրվածներին որոշում է վիճակահանությունը: Արբիտրաժային դատարանի անդամներն իրավունք չունեն պատկանելու որևէ մարմնի՝ բացառությամբ գլխավոր ժողովի, որի գործունեությունը հանդիսանում է վեճի առարկա:  

(3)   Արբիտրաժային դատարանն իր որոշումը կայացնում է երկու կողմին լսելուց հետո՝ իր բոլոր անդամների ներկայությամբ՝ ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Այն որոշումները կայացնում է բանականությամբ և բարեխղճորեն: Նրա որոշումները վերջնական են միության ներսում:

§ 16. Միության կամավոր լուծարում. 

 

(1)    Միության կամավոր լուծարումը կարող է որոշվել միայն գլխավոր ժողովում և միայն գործող ձայների երկու երրորդի մեծամասնությամբ:  

(2)   Գլխավոր ժողովը պետք է որոշում կայացնի նաև լիկվիդացիայի մասով, եթե առկա է միության գույք: Այն պետք է մասնավորապես նշանակի լիկվիդատոր և որոշի, թե վերջինս պասիվների մարումից հետո ում պետք է փոխանցի միության մնացած գույքը:   

(3)      Միության վերջին ղեկավարությունը պետք է իրավասու մարմնի որոշումից հետո չորս շաբաթվա ընթացքում գրավոր ցույց տա կամավոր լուծարումը:

 

§ 17.  Միության գույքի օգտագործումը՝ միության լուծարման կամ խրախուսելի նպատակի չիրականացման դեպքում. 

 

(1) Միության լուծարման կամ փակման կամ խրախուսելի նպատակի չիրականացման դեպքում միության մնացած գույքը պետք է օգտագործվի Հայաստանում մեկ կամ մի քանի բարեգործական կառույցների և/կամ շատ կարիքավոր անձանց համար: Այդ բարեգործական կառույցներին են պատկանում հատկապես այն առանձին ծրագրերը, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում իրականացվում են միության կողմից, մասնավորապես բարեգործական հաստատությունները, որբանոցները, դպրոցները, մանկատները կամ նմանատիպ կառույցներ:    

(2) Միության մնացյալ գույքն, ամեն դեպքում, պետք է օգտագործվի բացառապես և անմիջականորեն բարեգործական նպատակներով՝ համաձայն Դաշնային հարկային իրավունքի §§ 34-ի:       

 

 

 § 18. Կանոնադրությունների փոփոխություն.

 

(1)  Կանոնադրությունների փոփոխությունը կարող է որոշվել գլխավոր ժողովի կողմից՝ ձայների երկու երրորդով:       

(2) Կանոնադրության պահանջված փոփոխությունների մասին պետք է գրավոր հայտնել բառացի և նշելով պարագրաֆները՝ հրավիրելով գլխավոր ժողովի:   

 

15.07.2016թ.,Վիեննա